Nickerie.Net, vrijdag 01 juli 2016


NPS verwerpt inmenging regering in strafproces

De Nationale Partij Suriname (NPS) vindt dat tot nu toe op geen enkele wettelijke wijze is aangetoond op grond waarvan de regering meent dat de staatsveiligheid in gevaar is. De structuren van de NPS zijn op woensdagavond in spoedvergadering bijeen geweest. Op die vergadering heeft voorzitter, Gregory Rusland de ontstane situatie rond het door de regering geconstateerd constitutioneel vraagstuk, waarbij de staatsveiligheid in het geding zou zijn, besproken. De directe aanleiding voor de vergadering was de door de president aangevraagde en gehouden comité-generaal in De Nationale Assemblee.

fotoDe NPS heeft in een eerdere verklaring aangegeven op basis van de beschikbare informatie niet te kunnen concluderen dat er sprake is van een constitutionele crisis zoals door de regering was aangegeven. De NPS verwerpt inmenging in de vervolging, hetgeen zonder meer beschouwd wordt als misbruik van bevoegdheid en macht.

De NPS wijst erop dat zij onder alle omstandigheden wet en recht voor eenieder geldt en dat de spelregels binnen de trias politica gerespecteerd dienen te worden. Zij vindt het in strijd met elk rechtsbeginsel dat verdachten van mensenrechtenschendingen, op basis van artikel 148 van de Grondwet van de Republiek Suriname en internationale verdragen waar Suriname partij van is, niet worden berecht.

De NPS staat onverkort achter het standpunt dat de rechterlijke macht de ruimte moet hebben haar verantwoordelijkheden in te vullen zonder inmenging van andere machten. Verder wenst zij aan te geven dat de rechterlijke macht zonder vrees of intimidatie besluiten moet kunnen nemen die binnen de uitoefening van haar taken en op basis van haar constitutionele bevoegdheden zijn omschreven. Immers, alleen dan kan de democratie en de rechtsstaat zegevieren, welke uitgangspunten een waarborg zijn voor stabiliteit, welvaart, welzijn, rust, veiligheid en vertrouwen voor de samenleving. Deze principes draagt de NPS hoog in haar vaandel. Zij roept de samenleving op alert te blijven en haar bijdrage te blijven leveren ter waarborging en versterking van onze rechtstaat.

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / NSS 01-07-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics