Nickerie.Net, maandag 04 juli 2016


Toespraak voorzitter VHP Chan Santokhi ivm zijn herverkiezing op 3 juli 2016

 

Dank

- Congresbestuur voor het leiden van het congres

- Congresgangers en stemgerechtigden voor de verkiezing van een nieuw bestuur.

- Een verkiezing bij acclamatie

- Het geven van mandaat voor een tweede termijn aan deze vz met zijn gekozen bestuur.

- Vandaag markeert het begin, de inluiding, de aanvang van een nieuwe bestuursfase van een nieuw bestuur,

- met nieuwe structuren en nog meer ondersteuning van leden en sympathisanten,

- die de komende vijf jaar onze partij verder zullen stuwen naar die glorieuze toekomst, welke wij allemaal voor ogen hebben.

- Niet alleen uit een oogpunt van goed fatsoen en erkentelijkheid, maar meer nog als morele plicht wil ik alle personen,

- die in de afgelopen vijf jaar hebben bijgedragen aan de groei, de ontwikkeling en transformatie van onze partij, op welke wijze en in welke vorm dan ook uit de grond van mijn hart, dank zeggen.

- Zonder uw onvermoeibare inzet en inspanning zouden wij het niveau waar wij vandaag op zijn niet hebben bereikt.

- De VHP is u allen daar zeer dankbaar voor.

- Ik dank u ook voor het vertrouwen gesteld in mij en het bestuur en de besturen van de andere organen

- en wij zullen op een verantwoorde manier omgaan met dat vertrouwen, en zullen dat vertrouwen zeker niet beschamen.

 

Felicitatie

o Ik feliciteer het gekozen hoofdbestuur en alle andere benoemde besturen en leden van het congresbestuur, verificatie commissie,

o De Adviesraad, wetenschappelijk bureau, jongerenraad, bemiddelingscommissie, integriteitscommissie, Jnan Adhin kennisinstituut, verificatiecommissie.

o gender commissie, mediacommissie, agrarische raad, commissie buitenlandsbeleid en internationale betrekkingen, ondernemers commissie, financieel economische commissie, juridische commissie.

o Felicitatie aan benoemde ereleden

o felicitatie aan het congres en de totale VHP, VHP in diaspora, de VHP-afdelingen in het buitenland.

o felicitatie aan de totale samenleving

ik dank het oud hoofdbestuur,

- en andere uitredende besturen van De Adviesraad, wetenschappelijk bureau, jongerenraad en de verschillende commissies.

 

Kandidaten Lijst HB

- consultaties in de VHP top, kader en prominenten

- profiel ontwikkeld met criteria

o de criteria waren ingegeven door statutaire en beleidsmatige aspecten, die doorstroming, afspiegeling van de samenleving, breed draagvlak en continuďteit van de transformatie en het beleid garandeerden.

- er waren meer dan 30 kandidaten; er zijn goede kandidaten geweest, die bedankt zijn vanwege nationaliteit; of die niet volledig beschikbaar konden zijn voor HB vergaderingen, of weer anderen die eigen belang boven partijbelang stelden.

Commentaren gehoord en signalen opgevangen mbt lijst:

- die waren niet gericht op het gevoerde beleid van de VHP of het bestuur van de VHP

- maar op de kandidatenlijst en in het bijzonder enkele personen van de lijst

- de lijst is een gebalanceerde lijst en vormt een afspiegeling van de samenleving, van de VHP-achterban, die groeiende is en is in staat op basis van een goede teamgeest en eenheid de beleidsdoelen van de partij te realiseren.

- Ik besef zeer wel dat de progressie, die we hebben gemaakt in de afgelopen vijf jaar zich niet heeft voltrokken volgens de strategie en formule van sommigen onder u,

- en dat als gevolg daarvan een enkele, of enkelen, meenden ertoe te moeten overgaan de partij publiekelijk te bespreken of erger nog , te besluiten afstand van ons te nemen.

- Ik betreur dat ten zeerste.

- Maar indachtig het gezegde: “Zoveel hoofden, zoveel zinnen begrijpt u ongetwijfeld dat binnen een organisatie van zoveel personen, niet eenieder zijn zin zal kunnen krijgen, want uiteindelijk gaat het om het belang van de partij als geheel en haar enorme landelijke aanhang.

- We zullen het bestuur periodiek evalueren en bestuursleden die onvoldoende zullen presteren, zullen we vroegtijdig moeten bedanken.

- Ik zal leiding geven aan dit bestuur en de VHP op basis van gedeelde verantwoordelijkheid en collectieve inspanningen.

- Laten we de signalen en commentaren positief beschouwen en zeggen als bestuur op basis van de gepresteerde resultaten en lessons learned; “we gaan naar beter, we gaan naar excellence”.

 

Transitie

- Partijgenoten, toen ik vijf jaar terug de leiding van het bestuur op me nam, besefte ik dat het beeld en niveau waar ik met de VHP naar toe wilde, alleen zou kunnen worden bereikt met een daartoe geschikte strategie.

- Bewust is daarom gekozen voor een geleidelijke overgang, een stap-voor-stapproces van transformatie, waarbij vooral aan jongeren, gender en andere landgenoten een toenemende rol in het besluitvormingsproces werd toebedeeld.

- Meer democratie, medezeggenschap, participatie, top-down en bottom-up werden sleutelwoorden in het nieuwe beleid.

- Het begrip “bloementuin” of “bromtjiedjarie” herinnert u zich ongetwijfeld nog wel voor het nationale gezicht van onze partij waar ik naartoe streefde.

- Als ik vandaag kijk naar de partijstructuren in al haar geledingen en de invulling van leidinggevende posities, dan doe ik dat dan ook met een gevoel van trots en tevredenheid

- en dan kan ik niet anders dan deze verdiensten waar u allen hard aan hebt meegewerkt beschouwen als de overwinningsmedailles van het vijf jaar geleden ingezette proces van transformatie in onze partij.

 

Maar wat betekent deze verkiezing?

- Dat we staan achter het leiderschap van de vz van de VHP, Chan Santokhi, met de andere kandidaten.

- Dat we achter het gevoerde beleid staan.

- Dat we het belang van de sterke eenheid in de partij centraal stellen en niet gekozen hebben voor verdeeldheid.

- Dat we het groter belang, het partijbelang boven het groepsbelang en het individueel belang gesteld hebben.

- En dat heeft geleid dan wij vandaag een ordelijke bestuursverkiezing hebben gehad met een duidelijke uitkomst.

- De mogelijkheid was er om meerdere lijsten in te dienen, maar u koos voor eenheid binnen de partij, en dat waardeer ik.

- Maar het is ook een moment om bij de uitkomst vandaag stil te staan.

- Partij heeft een lange staat van dienst. Dat komt natuurlijk door goede leiders maar vooral door degelijke trouwe partijleden die meer dan 67 jaren de partij hebben opgebouwd en in stand gehouden.

- We met zijn allen hier vandaag; we zijn de erfgenamen en de hoeders van die nalatenschap. En die nalatenschap is belangrijk.

- Verbroedering – nationale opstelling – democratie – saamhorigheid – deskundigheid - altijd de communicatie openhouden. Maar de belangrijkste kracht in de 67 jaren is geweest, het vertrouwen in elkaar.

- Deze kenmerken van de VHP hebben gemaakt dat, als ons land in ernstige problemen verkeerde, de VHP werd benaderd voor oplossingen.

- En wij hebben met succes grote problemen opgelost: belangrijke bijdragen bij de herdemocratisering van de jaren 80, het beëindigen van de binnenlandse oorlog, maar ook in herstel van economie en rechtstaat.

- Dat is niet niks. De VHP en de VHP’ers mogen daar vaker bij stilstaan.

- De bestuursverkiezingen die vandaag zijn gehouden, zijn niet alleen voor de Partij van belang. Zoals u weet verkeert ons land in ernstige economische en politieke problemen.

- Onze Partij heeft in de afgelopen 40 jaren vier keren met partners meegewerkt aan herstel, vier keren weer zijn de resultaten vernield.

- En ook nu weer blijkt dat wij voor de uitdaging staan om opnieuw puin te ruimen.

- Wij kunnen dat! Ook veel niet-VHP’ers kijken naar de VHP om een oplossing te vinden uit de crisis waarin wij ons bevinden. Wij hebben belangrijk werk te doen.

- De verkiezingen die vandaag zijn gehouden, zijn een belangrijke stap om intern onze zaken goed op orde te hebben, zodat wij op de beste wijze ons land en onze totale bevolking kunnen dienen.

- En het mag zijn dat wij meningsverschillen kunnen hebben, maar dat de saamhorigheid niet verloren gaat.

- Nationaal zullen er verkiezingen komen. Wij zullen – met anderen samen – weer het land besturen en orde op zaken moeten stellen.

- Wij behoren klaar te staan, ons voor te bereiden om de grootste partij te worden en Suriname, samen met anderen, weer te leiden naar vooruitgang.

 

VHP “quo vadis”, waar gaan we heen.

- Vandaag kunnen wij gerust stellen dat de VHP zich in de afgelopen bestuursperiode ontwikkeld heeft tot een super apparaat voor politiekvoering.

- een uniek mechanisme, dat in staat is iedere uitdaging waar een staatsbestuur mee geconfronteerd wordt aan te kunnen

- Met trots kunnen wij verklaren te beschikken over een batterij aan deskundigen en specialisten uit vrijwel alle academische disciplines,

- aan wie in deze bestuursfase de volle gelegenheid zal worden geboden hun inzichten en kundigheden te delen met andere partijgenoten en hen voor te bereiden op het vervullen van uiteenlopende ambtelijke werkzaamheden.

- Deze ideale situatie van superapparaat en meervoudige expertise zal ons ook in staat stellen om vastberaden en zelfverzekerd de komende verkiezingen tegemoet te gaan,

- en voorbereidingen te treffen deelgenoot te worden in het mededragen van bestuursverantwoordelijkheid in de volgende regering om Suriname uit de ernstige crisis te halen.

 

De VHP als “bruggenbouwer”.

- Partijgenoten, Politiek bedrijven is vooruitzien, een goed politicus behoort vanuit het heden, met kennis en ervaring uit het verleden, te werken aan een vrije, veilige , onbezorgde toekomst voor alle burgers van het land.

- Het hoofddoel van de VHP wijkt hier geen millimeter van af, er van overtuigd dat een gezonde, evenwichtige, harmonieuze samenleving gefundeerd hoort te zijn op wat we kennen als de pijlers van de democratische rechtsstaat.

- Partijbeginselen als Vrijheid, Gelijkheid, Rechtschapenheid en Broederschap, nobele maatschappelijke normen en waarden die een paar eeuwen terug door onderdrukte mensengemeenschappen werden geformuleerd en doorgevoerd.

- Deze criteria, door de VHP nog aangevuld met o.a. “Veiligheid, rechtsbescherming, integriteit”, vormen ook in onze partijpolitiekvoering onaantastbare richtlijnen voor goed en behoorlijk staatsbestuur, waaraan nooit door niemand getornd mag worden.

- Wanneer wij de algemene stand van zaken in het land in ogenschouw nemen, dan moeten we helaas vaststellen dat deze zojuist aangehaalde maatschappelijke normen en waarden vandaag de dag niet duidelijk waarneembaar zijn.

- Erger nog, dat er enorme tegenstelling en verdeeldheid bestaat ten aanzien van de functionering daarvan.

- De VHP heeft zich door de jaren heen altijd fel verzet tegen stelsels en ideeën welke een belemmerende of verlammende werking hebben op het scheppen van de Surinaamse natie.

- Van het begin af in haar bestaan heeft de VHP zich altijd laten leiden door onder andere de ideologie van Geweldloosheid en Verbroedering, een politiekvoering die, zoals u weet, in ons land bekend staat als de Verbroederingspolitiek

- en het is nog steeds het voornaamste instrument welke door onze partij gehanteerd wordt om evenwicht, rust en orde in ons land te waarborgen.

- Met het beeld van de ideale harmonieuze Surinaamse natie voor ogen zal de VHP het tot haar missie maken met behulp van het materiaal van de Verbroederingspolitiek bruggen te bouwen over de kloven die ons, helaas nog, van elkaar scheiden

- Ik dring daarom bij u op aan , na deze dag, niet in slaap te vallen of te gaan rusten bij de gedachte dat de verkiezingen nog veraf zijn.

- U dient als politicus er serieus rekening mee te houden dat politiekvoering een dynamisch proces is en dat diezelfde dynamiek tot plotselinge verrassingen kan leiden.

- Beseft u goed en wel dat het ons primaire doel is om in de volgende trein te stappen, maar weest u er ook op bedacht dat die volgende trein eerder zou kunnen vertrekken dan het vooraf bepaalde tijdstip.

 

Slot.

- Beste partijgenoten, vandaag verrichten wij de afsluiting van een enerverende, dynamische, bruisende maar vooral leerzame en vormende bestuursperiode waarover door partijmedewerkers, zoals reeds eerder vermeld, een boekje is samengesteld met daar een deel van de verworvenheden , handelingen en activiteiten in opgetekend.

- De komende periode zullen wij de interne structuren van de partij verder versterken.

- We zullen onze statuten en huishoudelijk reglement evalueren en waar nodig aanpassen.

- Nog dit jaar zullen wij ons VHP beleid 2016-2021 ontwikkelen en goedkeuren.

- De speerpunten van ons beleid zullen zijn:

o Suriname uit de diepe dal van crisis halen.

o Aanpak van armoede naar alle Surinamers toe op het totale grondgebied van Suriname.

o Rechtstaat en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht verder versterken. [de regering en de minister van justitie en politie dienen met hun vingers van de rechterlijke macht af te blijven].

o Investeren in de kleine en middelgrote ondernemingen gericht op export economie en het creëren van werkgelegenheid voor jongeren.

o Diversifiëren van de investering en economie naar de agrarische sector; toerisme, diensten sector, homeopathische farmaceutische industrie en IT technologie.

o Marktgericht onderwijs bereikbaar voor eenieder

o Betaalbare elektriciteit en andere nutsvoorzieningen voor eenieder.

o Garanderen van een acceptabel niveau van veiligheid en toegankelijkheid van gezondheid voor eenieder.

o Herstel van de economie middels het aantrekken van goedkoop diaspora kapitaal voor de Surinaamse economie en Surinaams en buitenlandskapitaal voor gezamenlijke investeringen.

o Suriname weer uit de isolatie halen en weer een gerespecteerd land laten worden in de regionale en internationale gemeenschap.

 

- De VHP wordt klaar gestoomd voor de regeerverantwoordelijkheid;

- voor een betere en rechtszekere toekomst

- De VHP is de nieuwe hoop voor alle Surinamers.

- De VHP is de redding voor Suriname.

 

Leve de VHP, Leve Suriname, VHP Zindabaad.

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / VHP 04-07-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics