Nickerie.Net, maandag 22 augustus 2016


NDP coalitie brengt democratie opnieuw tegenslag toe!

 Op maandag 15 augustus 2016 is er een DNA vergadering bijeengeroepen met als agendapunt de behandeling van de ontwerp-wet houdende gronden en procedure regels voor de terugroeping van volksvertegewoordigers. Er zou gesproken worden over de wijzigingen die aangebracht zouden worden over deze wet die eerder reeds in behandeling was genomen. Tot grote verbazing van de oppositie werd hen een geheel nieuwe wet aangeboden ter bespreking. Het is logisch dat de oppositie daarmee zich niet konden verenigen. Dit heeft de oppositie duidelijk kenbaar gemaakt aan de DNA voorzitter die uiteindelijk moest zwichten voor de argumenten van de oppositie en de vergadering uitstelde naar vandaag dinsdag 16 augustus om 9u s'morgens. Na deze voorgestelde nota van wijzigingen doorgenomen te hebben bleek inderdaad dat het hier niet gaat om wijzigingen maar sprake is van een geheel nieuwe wet. Het reglement van orde van De Nationale Assemblee schrijft voor de procedures voor een voorstelwet. De oppositie  gaf dit door aan de DNA voorzitter. Die bleek in de verlegenheid te zijn gebracht en uiteindelijk gaf toe wat speelde.

De voorzitter van DNA gaf duidelijk aan dat dit voorstel het politiek antwoord is op het feit dat de oppositie te ver is gegaan met de rechtszaken aangaande de terugroeping van de leden Sapoen en Chitan. Zij vond het vooral kwalijk dat de DNA voorzitter in persoon gedaagde is in de nieuwe vordering door de oppositie ingesteld. "Jullie zijn als oppositie te ver gegaan en dit is ons politiek antwoord" waren woorden van de Voorzitter van DNA.

Wij verwerpen deze houding van de Voorzitter. Van de oppositie kan en mag niet worden verwacht om handeltje te drijven met vertrapping van wet en recht en toe te geven aan de weigering van de DNA Voorzitter die de plicht heeft  om te bevorderen dat een rechterlijk vonnis uitgevoerd wordt. Het volk wordt wederom opgeroepen om waakzaam te blijven en aandacht te blijven geven ook aan de zoveelste vertrapping van de principes van de rechtstaat.

Met betrekking tot het nieuw wetsvoorstel kan worden gezegd dat die bepalingen bevat die strijdig zijn met de letter en de geest van de Grondwet. Zo wordt voorgesteld dat bij wet rechterlijke vonnissen gewezen in kortgeding in de kwestie van terugroeping niet meer gelden, ook al zijn die uitvoerbaar bij voorraad verklaard. Dit is een regelrechte en ernstige belediging van de rechterlijke macht en de rechtsstaat Suriname. Ook wordt voorgesteld een absolute beknotting van het recht van politieke organisaties om overlopers terug te kunnen roepen. Dit geeft aan het democratisch gehalte van het denken van de initiatiefnemers en haar volgers.

De oppositie ziet deze handelswijze wederom als een diepte punt in onze parlementaire democratie om de voor geschreven regels niet in acht te nemen en deze te omscheilen, alleen om zosnel als mogelijk te trachten te intervenieren in een lopende rechtszaak.

Paramaribo, 16 augustus 2016

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / VHP 13-08-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics