Nickerie.Net, Tuesday 08 November 2016


Discussie Waterforum: Goed waterbeheer noodzakelijk

Suriname heeft nog veel werk te verzetten voordat er sprake is van goed waterbeheer. Versterken van water governance is daarbij een absolute voorwaarde. De waterbronnen, de voorraden en het gebruik moeten goed beheerd worden. Een overkoepelend waterbeheer ontbreekt. De politiek werkt vaak belemmerend op water governance.

fotoHein Pieper, voorzitter van het Waterschap Rijn en IJssel in Nederland, aan het woord

Deze conclusies werden getrokken tijdens een discussieavond over water governance, die dinsdag gehouden werd door het Waterforum Suriname en het Lim A Po Institute for Social Studies. De hoofdinleiding over water governance werd verzorgd door Hein Pieper, voorzitter van het Waterschap Rijn en IJssel in Nederland, tevens ondervoorzitter van de Unie van Waterschappen en van Stichting Wateropleidingen Nederland. Pieper gaf een beeld hoe het waterbeheer in zijn land is geregeld. Nederland heeft al bijna 900 jaar ervaring met waterschappen. De kernpunten van goed waterbeheer zijn volgens de inleider: de watertaken moeten goed bij wet zijn vastgelegd, de waterinstituten moeten over hun eigen waterbudget beschikken, het waterbeheer moet zijn neergelegd bij deskundige organisaties, de bestuurders moeten door de belanghebbenden gekozen worden en er moet een goede vertrouwensrelatie zijn tussen de waterinstituten met de bewoners. Pieper gaf de aanwezigen mee dat klimaatverandering een van de grootste bedreigingen is voor Nederland. Wereldwijd is zoetwater een steeds schaarser goed aan het worden. Voor Suriname adviseerde hij om duurzaam waterbeheer hoog op de nationale agenda te plaatsen en goed te kijken naar successen op lokaal niveau, zoals de positieve ontwikkelingen rondom waterbeheer in Nickerie en de herbebossing van onze mangrovekust.

Zwakke instituten

Hans Lim A Po stelde in zijn beschouwing dat de diverse instituten in Suriname in zijn algemeenheid zwak zijn ontwikkeld. Hij maakte een analyse van de rol van de overheid, de markt en de lokale netwerken bij water governance. Waterbeheer is een complexe materie, omdat het dwars door zoveel ministeries, organisaties en burgers loopt. Er is nauwelijks een verbindende watervisie aanwezig en de bestuurders ontberen de nodige instrumenten voor goed beheer. Alwin Linger van Waterforum Suriname oordeelde in zijn reflectie dat de waterinstituten in Suriname zelf nog niet goed weten wat hun taken zijn.

Bij de discussie die losbarstte na de inleidingen kwam al snel naar voren dat een overkoepeld waterbeleid ontbreekt in Suriname. Opgemerkt werd dat pas bij een ramp maatregelen worden genomen. Er zijn vele bedreigingen op het vlak van water die wij in Suriname ervaren, zoals overstromingen na heftige regens, watertekorten of juist wateroverlast in de landbouw, tekort aan drinkwater in vele gebieden, kwikvervuiling in de waterlopen in het binnenland en lozing van verontreinigd afvalwater. Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen wil graag het waterbeleid van Suriname trekken, maar heeft onvoldoende deskundigheid. In de komende maanden gaat het ministerie vier waterwetten, die al vele jaren op de planken liggen, aanbieden aan De Nationale Assemblee voor goedkeuring.

Krachten bundelen

De aanwezigen gaven mee dat alle krachten gebundeld moeten worden, van de tribale bewoners in het binnenland tot de topdeskundigen bij de overheid en het bedrijfsleven. Er zullen verschillende interdepartementale en multidisciplinaire werkgroepen moeten worden gevormd om de waterproblematiek gezamenlijk te lijf te gaan. Organisaties als Waterforum Suriname moeten meer aandacht vragen voor de nationale watervraagstukken. Ook zal er bij de bevolking aan meer awareness moeten worden gewerkt dat we zuinig moeten zijn op ons water.

Politici hebben de neiging om goedkoop water onder de kostprijs aan het volk te beloven, maar daardoor kunnen de waterbedrijven niet overleven en worden ze subsidieafhankelijk. Ook geven veel politici tijdens verkiezingen aan dat de staat gaat zorgen voor de oplossing van alle waterproblemen, zoals schoonmaken van verstopte kanalen, maar doordat er daarna weinig gebeurt verliest de bevolking het vertrouwen dat het goed komt met ons waterbeheer.

Hoewel er veel deskundige Surinamers zijn, werd geconstateerd dat "wij toch nog veel kennis ontberen. Wij zullen veel meer moeten investeren in educatie van onze mensen. Het opdoen van meer kennis en informatie zal ertoe leiden dat wij ons weerbaarder kunnen maken ten opzichte van de vele waterbedreigingen, maar ook meer kansen kunnen grijpen die zich voordoen".

Lichtpunten

Naast de knelpunten van water governance zijn er ook positieve lichtpunten genoteerd. Suriname beschikt over grote voorraden zoetwater, die onze ontwikkeling ten goede kunnen komen. Wij moeten hier wel zuinig mee omgaan, vooral omdat wij ook niet precies weten hoe sterk de effecten zijn die wij mogen verwachten van klimaatsverandering. Wij moeten onze ecosystemen daarom koesteren.

Manodj Hindori, voorzitter van Waterforum Suriname, concludeerde dat er nog veel werk aan de winkel is om onze water governance instituten te versterken, maar hij is blij met de positieve respons vanuit de deelnemers om hun bijdrage te willen leveren. Het moet daarom niet blijven bij een eenmalige discussieavond, maar Waterforum zal meer initiatieven ontplooien om ons nationaal waterbeheer te verbeteren, beloofde Hindori.

 

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / NSS 08-11-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics