Nickerie.Net, Friday 25 November 2016


Deryck Ferrier: ‘Suriname is failliet’

23-11- 2016
Tijdens het symposium ‘70 jaar Nationale Partij Suriname’ hebben de structuren van deze politieke organisatie zich gebogen over fundamentele vraagstukken. Inleider Deryck Ferrier bracht tijdens zijn betoog onder andere naar voren dat Suriname failliet is. ‘Er is sprake van inefficiëntie van de economische productie en de eenzijdige afhankelijkheid van de mijnbouw. Je kunt geen goed of dienst noemen die in Suriname wordt gefabriceerd c.q. verleend met een deviezencomponent van minder dan 30%. Dat geldt ook voor onze rijst. De verwerking van goederen in Suriname gebeurt door bedrijven, die technologisch uit de tijd zijn.’

De politiek activist Wim Bakker, die deel uitmaakte van het panel, werd een presentje aangebodenDe politiek activist Wim Bakker, die deel uitmaakte van het panel, werd een presentje aangeboden

Weer leven brengen in de bauxietindustrie
Ferrier pleitte voor een volstrekt nieuwe oriëntatie op het ontwikkelingsperspectief van Suriname. Daarbij ziet hij mogelijkheden in water, waterwegen en fysieke faciliteiten voor schepen voor goederen- en personentransport. Om tot benutting van het potentieel te komen, zal het besluit genomen moeten worden om het selectief uitbaggeren van de benedenloop van de Surinamerivier over een totaal van circa zeventien kilometer ter hand te nemen. Volgens Ferrier is de basisvoorwaarde dat de aluinaarde-industrie weer leven wordt ingeblazen.

Agrarische productie
De inleider deelde zijn opvattingen over de agrarische productie. Volgens hem is de agrarische schuur die wij willen zijn, een farce. Hij wijst op de belemmerende factoren zoals: de hoge vochtigheidsgraad en de kleinschaligheid en de inefficiënte productiestructuur.

Particulier kapitaal
Jungletoerisme kan binnen betrekkelijk korte tijd middels investeringsprojecten tot een belangrijke deviezenbron worden ontwikkeld. De investeringen voor de implementatie van de projecten en programma’s zullen primair met particulier kapitaal moeten worden geëffectueerd. Daarbij moet vooral buitenlands kapitaal worden aangetrokken. Daarbij moeten er incentives gegeven worden, bijvoorbeeld vrijelijk gebruik van water en goedkope energie.

Realistische mogelijkheden
Tijdens de interactie met panelleden en discussies met de zaal vond NPS-topper Jerrel Pawiroredjo dat er strategische keuzen gemaakt moeten worden, gebaseerd op realistische mogelijkheden. Voorts wees hij erop dat in elk geval de agrarische sector belangrijk is voor voedselveiligheid en -zekerheid. Volgens hem is er een concreet plan nodig voor de ontwikkeling van het binnenland. Daarbij zullen er keuzen gemaakt moeten worden, die te maken hebben met handhaving van de tribale cultuur en stedenbouwkundige planning in het kader van een efficiënte ruimtelijke ordening.

Good governance
Wim Bakker, lid van het wetenschappelijk bureau van de NPS, wees erop dat de economische transformatie voor een belangrijk deel gedreven zal worden door ICT. Dat mag niet buiten beschouwing gelaten worden. Hij pleit voor investeringen in het menselijk potentieel. Onderwijs en vorming zijn de basis voor duurzame ontwikkelingen. ‘Suriname heeft in de loop der jaren miljarden verdiend aan mijnbouwproducten, maar anno 2016 heeft 33% van de samenleving slechts de lagere school doorlopen. Slechts 15% van de populatie heeft een vos-diploma’, aldus Bakker. Volgens hem heeft het transformatieplan alleen kans van slagen als wij good governance kunnen garanderen.

Corruptiebestrijding
Good governance is ook de stellige overtuiging van het panellid Gilbert van Dijk. ‘Een doelgericht beleid vraagt ook transparantie en bestrijding van corruptie.’ Wat de landbouw betreft, verwijst hij naar Guyana dat vooruit gaat. China heeft ons geleerd dat de oplossing ligt in toepassing van de technologie in de landbouw. Van Dijk gelooft in public-private partnership om te geraken tot duurzame moderne ontwikkeling. Dit geldt met name voor het toerisme. Het Suriname Business Forum ( SBF) heeft een toeristisch plan ontworpen voor Boven Suriname. In samenwerking met andere actoren is er ook een Tourism Investment Plan voor het stuwmeer ontwikkeld.

Is de NPS een sociaal democratische partij?
Inleider Hans Breeveld vroeg zich af of de NPS zich een sociaal democratische partij kan noemen. Hij pleit voor een eclectisch systeem, waarbij verschillende elementen uit diverse ideologieën meegenomen worden. Het is een en/en systeem. Hij is de mening toegedaan dat anno 2016 er geen politieke partijen te vinden zijn die opereren vanuit een ideologische conceptie. Alle partijen in Suriname hebben de neiging om te kruipen rond ‘het centrum ‘ van de politiekvoering. ‘Wat zijn de wezenlijke verschillen in de verkiezingsprogramma’s van de diverse politieke partijen?’, vraagt hij zich af. Hij adviseert dat de NPS gaat voor lijstverbinding. Dat wil zeggen: politieke partijen gaan zelfstandig de verkiezing in en maken vooraf afspraken over politieke samenwerking na de verkiezing. Breeveld: ‘In de politiek gaat het om macht en belangen’.

Verzuiling in historisch perspectief
Breeveld maakte een vergelijking tussen de religieuze verzuiling in Nederland en de etnische verzuiling in Suriname. Hij prijst onze leiders van weleer, Jopie Pengel en Jagernath Lachmon, voor hun verbroederingspolitiek. Hij vindt wel dat de huidige partijpolitiek nog teveel op etnische leest gestoeld is. De politieke cultuur is de mate waarin denkbeelden, waarden en normen tot uitdrukking gebracht worden en herkenbaar zijn voor de samenleving. ‘Denken wij in termen van vriend/ vijand of kiezen wij voor inclusief denken in een inclusieve samenleving. Zijn mensen die een andere mening eropna houden die jouw belang schaden, a-nationalisten of staatsgevaarlijk?

Populisme
Breeveld stond ook stil bij het verschijnsel van populisme in de politiek. Populisme biedt geen oplossingen voor onze problemen. De overheid moet mensen niet afhankelijk maken, maar juist mogelijkheden bieden tot zelfredzaamheid. Hij gaf aan dat politieke partijen bedacht moeten zijn op de historische dimensie van handelen. ‘Hoe zal de geschiedenis over ons oordelen.’

Lof aan het panel
Het panel heeft een wezenlijke bijdrage geleverd aan de discussies. Vanuit de zaal werden ook standpunten en vraagpunten gelanceerd. Zo pleitte het panellid Patricia Etnel voor de benadering van wereldburgerschap. Politicoloog Giwani Zeggen nam stelling tegenover het verschijnsel populisme. ‘Dit werkt contraproductief, beloften worden niet ingelost en dit leidt op den duur tot verlies aan vertrouwen in de politiek.’ Ook vindt hij dat er teveel macht rust bij de voorzitter van een politieke partij indien hij tevens politiek leider is en ook nog president is. De zaal liet zich niet onbetuigd.

 

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / DBS 24-11-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics