Bigi Pan - Multi-finctioneel


Hoe we het Bigi Pan Bijzonder Beheersgebied gebruiken
We maken op de volgende manieren gebruik van het Bigi Pan Bijzonder Beheersgebied
 
I. Visserij
Door de hoge biologische productiviteit worden er enorme hoeveelheden vissen en garnalen geproduceerd die in de zwampen, in riviermondingen en langs de kust gevangen en op de markt gebracht worden. Er zijn in het Bigi Pan Bijzonder Beheersgebied momenteel ruim 130 vissers voltijds bezig vis te vangen.
 
De vissers zijn als volgt onderverdeeld:
Kustvisserij: ongeveer 45 personen.
Riviermondvisserij: ongeveer 50 personen.
Pannenvisserij: ongeveer 35 personen.
 
Van het Bigi Pan Bijzonder Beheersgebied zijn ruim 30 commerciële vissoorten en 2 garnalensoorten bekend. De vissen zijn niet alleen voor de lokale markt bestemd, maar worden ook geëxporteerd, vaak als gedroogde vis.

 
Vissers maken gebruik van de volgende vismethoden: 
Bij de kustvisserij, ook genoemd de S.K. zeekustvisserij, wordt de drijfnetvisserij toegepast. Hierbij worden lange netten gebruikt waar aan de bovenkant drijvers en aan de onderkant stukken lood zijn bevestigd. Op geregelde tijden wordt het net opgehaald. Vissen die hier gevangen worden zijn o.a.: jara-baka, kupila, bang-bang, sarki,kandratiki.
 
In de riviermonding vist men zowel op vissen als op garnalen.
 
Bij deze riviermondingvisserij gebruikt men de volgende vismethoden:
 
1. lijnvisserij: Hierbij wordt aan een lange lijn twee tot drie honderd haken met aas vastgemaakt. De rivier vaart steeds heen en weer langs de lijn om de vis van de haak te halen en nieuw aas aan te zetten.
Met de lijnvisserij vangt men o.a. kudoku, kupila, barbamang, kati.
 
2. fuiknetvisserij: Met deze methode vist men op garnalen, waarbij van de vloeden ebstroom gebruik wordt gemaakt. Een serie fuiken ( te vergelijken met grote slurven ) wordt naast elkaar gezet. Ze zijn ongeveer 7m lang en 3m breed bij de opening en worden aan twee palen bevestigd. De twee soorten garnalen die men hier vangt zijn seabob en wetibere.

3. Jagi – jagi methode: Deze methode komt overeen met die welke wordt toegepast voor het vangen van garnalen. Alleen zijn hier de fuiknetten wijder en langer ( 5m breed en ongeveer 20 m lang ). Door het geduld van het heen en weer schuddende stokken waaraan de fuiknetten zijn vastgemaakt, worden de vissen als het ware de netten binnen gejaagd. Vandaar de naam jagi – jagi. Met deze methode vangt men o.a. dagutifi ( wet’ weti ), kodoku, koeras, botervis, Kandratiki.
 
Bij de pannenvisserij worden kieuwnetten gebruikt. In het open gedeelte van de pannen worden deze netten, soms van enkele honderden meter lang, ‘s avonds uitgezet. De kieuwnetten worden ‘s morgens opgehaald en geleegd. Men vangt hier o.a.: tilapia, Trapun, snoek, kwi-kwi, pataka, krobia, dagu-fisi, wet-weti, kweriman, aarder.
  
II. Jacht
We hebben gezien dat door de hoge biologische productiviteit er in het estuariene gebied, dus ook in het Bigi Pan Bijzonder Beheersgebied, veel vis, vogelsoorten en andere grotere dieren voorkomen. Een aantal van de vogelsoorten en andere grotere dieren zijn de vogels jaagt men in het Bijzonder Beheersgebied vooral op eenden, zoals skurki, anaki, bosdoks, bluewing,. Verder jaagt men op papegaaien en snipjes. Wat de zoogdieren betreft, jaagt men vooral op herten ( strandhert ) en kapuwa’s.
 
III. Bijenteelt
De parwabomen hebben veel nectar, die door honingbijen in honing wordt omgezet. Momenteel (2004) is er helaas niemand in het Bigi Pan Bijzonder Beheersgebied die aan bijenteelt doet. De vroegere imkers zijn naar een ander gebied verhuisd, waarschijnlijk omdat het parwabos daar gemakkelijk bereikbaar is.
 
IV. Toerisme (Recreatie)
De grote vogelrijkdommen van het estuariene gebied vormen een attractie voor toeristen. vooral gespecialiseerde groepen zoals “ birdwatchers “ kunnen hier hun hart ophalen. Van deze mogelijkheid wordt momenteel in het Bigi Pan Bijzonder Beheersgebied echter nog te weinig gebruik gemaakt. Slechts enkele keren wordt het Bijzonder Beheersgebied door toeristen bezocht. Gezien de grote potentie van het Bijzonder Beheersgebied voor het toerisme zal dit verder moeten worden ontwikkeld. De Stichting Natuurbehoud Suriname ( STINASU) met een van haar doelstellingen het bevorderen van het natuurtoerisme naar de natuurreservaten, zal hierbij een voorhoede rol moeten spelen.

V. Onderzoek
De aanwezigheid van grote aantallen vogels in het estuariene gebied maakt het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek zeer aantrekkelijk. Niet alleen onderzoek aan de vogels zelf, maar ook onderzoek naar de relatie tussen vogels en van het estuariene gebied, dus ook van het Bigi Pan Bijzonder Beheersgebied, te komen. Een dergelijk onderzoek kan bijvoorbeeld belangrijk zijn voor de jacht o.a. voor het vaststellen van de juiste jachtseizoenen.
 
VI. Milieuhygiene
Het vermogen van het estuariene gebied om afvalstoffen op te nemen en zelf tot bruikbare stiffen te verwerken, maakt het mogelijk dat er menselijk afval (van o.a. beerputten) kan worden gestort zonder schade aan het gebied toe te brengen. In Nickerie gebeurt het lozen van dit afval in het Nickerie rivier bij de sluis te Hazzard. Tot nu toe zijn er geen schadelijke neveneffecten waargenomen.
 
VII. Kustbescherming
Langs de gehele kust komen mangrovebossen voor. Deze bossen vormen een natuurlijke zeewering en beschermen de lust tegen afslag dat door golfslag uit zee veroorzaakt wordt. Wanneer men deze bossen verwijdert, zal een kunstmatige dam of dijk gebouwd en onderhouden moeten worden, hetgeen veel geld gaat kosten. Ga maar na hoe vaak de zeedijk van Nieuw Nickerie door de zee kapot wordt geslagen en hoeveel geld het niet kost om deze telkens weer te repareren. Hetzelfde geldt ook voor de dijk van Totness in Coronie. Door de mangrovebomen wordt de kust kosteloos beschermd.
 
Mangrovebossen hebben nog een andere belangrijke functie. Ze vervullen namelijk een essentiële rol in het voortbestaan van vele soorten watervogles, doordat ze aan deze vogels geschikte rust- en broedplaats verschaffen. De rode ibis, de kleine zilverreiger, de blauwe reiger en de dikkop maken vooral in deze bossen hun nest.
 
Tijdens een kustvlucht die onlangs is uitgevoerd, zijn in het Bigi Pan Bijzonder Beheersgebied 5 vogelkolonies waargenomen nl. 1 broedplaats van blauwe reigers, 3 rust- en broedplaats van de kleine zilverreigers en 1 broedplaats van rode ibissen. Deze rust- en broedplaatsen veranderen geregeld van plaats omdat vooral jong parwabos hiervoor wordt gekozen.
 
Mangrovebossen verschaffen ook hout aan vissers voor het roken van vis. Vissers kappen er ook stokken om hun visnetten aan te bevestigen en ook het maken van verschoeiingen. Het hout is erg duurzaam.

 

 

 

 

WWW.NICKERIE.NET

Copyright © 2004. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics