Waar het Bigi Pan Bijzonder Beheersgebied ligt.

 

Het Bigi Pan Bijzonder Beheersgebied ligt in het noord-westelijk deel van onze

Estuariene zone, ten noorden van de oost-west rivier.

De noordgrens ligt op zee, op een lijn waar de diepte van het water bij eb niet

meer dan 6 m is.

 

Het Bijzonder Beheersgebied heeft een landoppervlak van ongeveer

68.000 ha. en een even groot oppervlak aan zeewater.

Van het landoppervlakte is ongeveer 15.000 ha .ingepolderd voor rijstbouw.

Op een klein oppervlak wordt ook veeteelt bedreven.

 

Het Bijzonder Beheersgebied is genoemd naar Bigi Pan, de grootste (open water )

lagune binnen het gebied en ook de grootste van Suriname. De Bigi Pan via het

Jamaerkanaal in verbinding met de Nickerierivier.

 

De status van het gebied

 

Het Bigi Pan Bijzonder Beheersgebied is op grond van Decreet L-2 Uitgifte

Domein-grond ter beschikking gesteld van het Ministerie van Natuurlijke

Hulpbronnen. Deze ter beschikkingstelling is geschied middels een

Ministeriele Beschikking : No 4423 / 0880 DD. December 30, 1987 van de

Minister van Natuurlijke Hulpbronnen en Energie.

Het beheer is geplaatst in handen van de Dienst ‘s Lands Bosbeheer ( LBB )

met het doel om het op een verantwoorde manier te gebruiken, m.a.w.

zonder de ecologische functies van het gebied te vernietigen.

 

De delen van het Bijzonder Beheersgebied die reeds aan derden in eigendom, huur

of concessie zijn uitgegeven, vallen niet onder het beheer van LBB.

 

Een Bijzonder Beheersgebied : Wat is dat ?

 

Een Bijzonder Beheersgebied, in het engels “ Multiple-use Management Area “,

is een gebied waarvoor een speciale vorm van beheer door of vanwege de Overheid

gewenst is. In zo een gebied mogen verscheidene commerciële activiteiten

(zoals visserij, landbouw, aquacultuur ) ontwikkeld en uitgevoerd worden, echter op

zo een manier dat de productiviteit en de hulpbronnen van het gebied in stand blijven

en dat de opbrengst gegarandeerd blijft.

 

Wat onder een Estuarien gebied wordt verstaan

 

Een Estuariene gebied is een half-ingesloten gebied dat onder invloed van de

getijdenwerking ( eb en vloed ) staat en waar menging van zeewater ( afkomstig van de

zee ) met zoetwater (afkomstig van het land ) plaats vindt.

 

 

Twee zaken zijn hierbij zeer balangrijk :

 

1.      de getijdenwerking moet ongestoord plaats vinden, en

2.      er moet voldoende zoetwater naar het gebied kunnen stromen.

 

Een estuarien gebied ligt altijd aan de zee. Doordat een estuarien gebied onder invloed van

de getijdenwerking staat, heeft het gebied daardoor een schommelend zoutgehalte en een

wisselende waterdiepte. Planten en dieren, die in een estuarien gebied voorkomen,

zijn geheel aangepast aan deze veranderende milieu omstandigheden.

 

Een van de kenmerken van estuariene gebieden is dat ze heel productief zijn.

Ze behoren op één na, tot de hoogst productieve gebieden van de wereld.

 

Estuariene gebieden zijn tevens ook zeer kwetsbaar. En dit komt juist door hun hoge

productiviteit, die gemakkelijk tot overexploitatie van die gebieden leidt.

Kennis van het functioneren van estuariene gebieden is dus zeer noodzakelijk wil men

deze gebieden duurzaam gebruiken en voor de toekomstige generaties behouden.

 

De componenten van de kust die deel van ons Estuariene gebied zijn

 

Tot ons estuariene gebied behoren modderbanken, zandstranden, mangrovebossen,

rivier- en kreekmondingen, brak tot zoetwater zwampen en zwampbossen, pannen

( open water lagunes ) zand- en schelpritsen.

In het Bigi Pan Bijzonder Beheersgebied komen al deze elementen voor.

Van de pannen zijn behalve de Bigi Pan  ook bekend de Bonflat, Fraser Pan,

Langa Pan, Bradi Pan, Bladholo Pan, Kaaiman Pan, Fodo Pan.

 

In het bijzonder Beheersgebied komen ook een vijftal terpen voor.

Dat zijn nature verhoofde stukken land midden ineen zwamp die als woonplaats

gebruikt werden. Een van de terpen, de Hertenrits, is tot natuurreservaat verklaart.

Daar zijn resten van menselijke bewoning uit de Pre-Columbiaanse periode gevonden.

 

De waarde van het estuariene gebied

 

Tot kort geleden beschouwde men estuariene gebieden als onproductieve en

waardeloze arealen geschikt voor het storten van afval. Pas na dure inpoldering en

ontzilting kon zo’n gebied als landbouw- en bewoningsgebied waarde krijgen voor

de gemeenschap. Nu is men echter tot het besef gekomen dat estuariene gebieden een

grote waarde hebben. Ze vervullen daarbij niet alleen heel belangrijke ecologische

functies, maar economische en culturele leven van de mens.

 

We kunnen de volgende waarden van het estuariene gebied noemen :

 

 

 

 

 

A.            Estuariene gebieden hebben een hoge biologische productiviteit

 

Voortdurende worden er door fotosynthese kosteloos veel organisch materiaal gemaakt

( primaire productie ) dat als voedsel dient voor microben en een groot aantal kleine

dieren. Deze vormen weer voedsel voor grotere dieren. Estuariene gebieden hebben

daarom enorme hoeveelheden vissen, garnalen, vogels, krabben en andere, grotere dieren.

De hoge productiviteit van de estuariene zone is mogelijk doordat :

 

1.      de mangrovebossen voortdurend bladeren produceren die, wanneer ze afvallen,

de basis vormen van het ingewikkelde voedselnetwerk van het estuarinen gebied.

 

2.      Het estuariene gebied relatief is : het zonlicht kan tot de bodem doordringen waardoor

de fotosynthese tot daar kan plaats vinden;

 

3.      Door de getijdenbeweging het water constant in beweging is waardoor de

      voedingstoffen geen kans krijgen naar de bodem te zinken. Door het bewegende

      water worden de voedingstoffen ook verspreid over het gehele estuariene gebied.

 

4.      De bodem uit klei bestaat. Klei houdt voedingstoffen vast waardoor deze niet

Gemakkelijk weg naar zee kunnen stromen.

 

De aanwezigheid van vogels in het estuariene gebied kan ook indirect voordelen voor

de  productie van vis hebben door hun uitwerpselen. Wanneer een tekort aan

mineralen zoals fosfaten en nitraten de primaire productie zou belemmeren, kunnen de

uitwerpselen van de vogels de groei van algen ( groene wieren ) bevorderen.

Deze algen vormen voedsel voor veel vissen.

 

Tot de detrituseters (detritus = verteerd plantenmateriaal )behoren organismen die van

verteerde bladeren en van uitwerpselen leven, zoals garnalen, krabben, waterwantsen,

wormen, schelpdieren, tilapia.

 

Tot de secundaire consumenten behoren larven en jonge exemplaren van o.a. trapun,

snoek, wet-weti,zeekubi,kupila,pani, barbaman, jarabaka. Ook andere dieren als

zwemkrab, snip, krabdagu.

 

Tot de tertiaire consumenten behoren volwassen exemplaren van trapun, daguboi, noek,

ban-ban, wet-weti,, kandratiki. Ook andere diersoorten als rode ibis, sabaku, galin.

 

Zoals in het schema te zien is, maakt de mens gebruik van alle schakels in de voedsel-

keten.

 

Veel vogelsoorten die in het Bigi Pan Bijzonder Beheersgebied voorkomen, zijn

migrerende of trekvogels. Vooral snipjes, die bij honderdduizend langs de kust,

op de modderbanken en in de daar achter gelegen zwampen te zien zijn.

Ze broeden hier niet. Ze gaan naar de Verenigde Staten van Amerika en Canada om er

te broeden. Een klein deel gaat naar het zuidelijk deel van Zuid-Amerika.

Gedurende periode dat ze hier zijn stoppen ze zich vol met voedsel om dan regelrecht,

zonder tussenstop, naar hun broedplaatsen in Noord-Amerika te vliegen.

 

B.     Het estuariene gebied heeft een “ kraamkamer “ functie

 

Pasgeboren garnalen en zeevisjes ( broed ) komen vanuit de zee het estuariene gebied

kunnen. Ze blijven tot ze halfvolwassen zijn en keren dan naar de zee terug waar ze

volwassen worden en eieren leggen. Op weg terug naar zee worden veel van deze garnalen en vissen door vissers gevangen.

 

C.     Het estuariene gebied verrijkt het aangrenzend zeegebied met voedsel

 

Grote hoeveelheden kleine organismen komen vanuit het estuariene gebied in zee

terecht waar garnalen en zeevissen van ze leven. De grote vis- en garnalenrijkdommen

langs de kust zijn in zeer grote mate afhankelijk van voedsel uit het estuariene gebied.

 

D.    Het estuariene gebied vormt een natuurlijke bufferzone tussen de zee en het

     zoete water

 

De mangrovebossen beschermen de kust tegen golven waardoor ook het zoetwater gedeelte beschermd wordt tegen de zee.

 

E.     Het estuariene gebied heeft een buffer capaciteit

 

Het estuariene gebied is in staat om plotselinge veranderingen in het milieu op te vangen.

zo kan het estuariene gebied onder bepaalde omstandigheden menselijke afvalstoffen

opnemen en verwerken tot nuttige producten.

 

Let op ! Deze waarden kan het estuariene gebied alleen vervullen wanneer het in tact gehouden wordt, m.a.w. wanneer het gebied zo goed mogelijk in natuurlijke staat

gehouden wordt.

 

Hoe we het Bigi Pan Bijzonder Beheersgebied gebruiken

 

We maken op de volgende manieren gebruik van het Bigi Pan Bijzonder Beheersgebied

 

I.                   Visserij

 

Door de hoge biologische productiviteit worden er enorme hoeveelheden vissen en

garnalen geproduceerd die in de zwampen, in riviermondingen en langs de kust

gevangen en op de markt gebracht worden. Er zijn in het Bigi Pan Bijzonder

Beheersgebied momenteel ruim 130 vissers voltijds bezig vis te vangen.

 

 

 

 

De vissers zijn als volgt onderverdeeld:

 

Kustvisserij: ongeveer 45 personen.

Riviermondvisserij: ongeveer 50 personen.

Pannenvisserij: ongeveer 35 personen.

 

Van het Bigi Pan Bijzonder Beheersgebied zijn ruim 30 commerciële vissoorten en

2 garnalensoorten bekend. De vissen zijn niet alleen voor de lokale markt bestemd, maar

worden ook geëxporteerd, vaak als gedroogde vis.

 

Vissers maken gebruik van de volgende vismethoden:

 

Bij de kustvisserij, ook genoemd de S.K. zeekustvisserij, wordt de drijfnetvisserij

toegepast. Hierbij worden lange netten gebruikt waar aan de bovenkant drijvers en aan

de onderkant stukken lood zijn bevestigd. Op geregelde tijden wordt het net opgehaald.

Vissen die hier gevangen worden zijn o.a.: jara-baka, kupila, bang-bang, sarki,kandratiki.

 

In de riviermonding vist men zowel op vissen als op garnalen.

 

Bij deze riviermondingvisserij gebruikt men de volgende vismethoden:

 

1.                  lijnvisserij. Hierbij wordt aan een lange lijn twee tot drie honderd haken met aas

vastgemaakt. De rivier vaart steeds heen en weer langs de lijn om de vis van de

haak te halen en nieuw aas aan te zetten.

Met de lijnvisserij vangt men o.a. kudoku, kupila, barbamang, kati.

 

2.                  fuiknetvisserij. Met deze methode vist men op garnalen, waarbij van de vloed-

           en ebstroom gebruik wordt gemaakt. Een serie fuiken ( te vergelijken met grote

           slurven ) wordt naast elkaar gezet. Ze zijn ongeveer 7m lang en 3m breed bij de

           opening en worden aan twee palen bevestigd. De twee soorten garnalen die men

            hier vangt zijn seabob en wetibere.

3.                  Jagi – jagi methode. Deze methode komt overeen met die welke wordt toegepast

voor het vangen van garnalen. Alleen zijn hier de fuiknetten wijder en langer

( 5m breed en ongeveer 20 m lang ). Door het geduld van het heen en weer

schuddende stokken waaraan de fuiknetten zijn vastgemaakt, worden de vissen als

het ware de netten binnen gejaagd. Vandaar de naam jagi – jagi.

Met deze methode vangt men o.a. dagutifi ( wet’ weti ), kodoku, koeras, botervis,

Kandratiki.

 

Bij de pannenvisserij worden kieuwnetten gebruikt. In het open gedeelte van de pannen

worden deze netten, soms van enkele honderden meter lang, ‘s avonds uitgezet.

De kieuwnetten worden ‘s morgens opgehaald en geleegd. Men vangt hier o.a.: tilapia,

Trapun, snoek, kwi-kwi, pataka, krobia, dagu-fisi, wet-weti, kweriman, aarder.

 

 

 

II.                Jacht

 

We hebben gezien dat door de hoge biologische productiviteit er in het estuariene gebied,

dus ook in het Bigi Pan Bijzonder Beheersgebied, veel vis, vogelsoorten en andere

grotere dieren voorkomen. Een aantal van de vogelsoorten en andere grotere dieren zijn

de vogels jaagt men in het Bijzonder Beheersgebied vooral op eenden, zoals skurki, anaki, bosdoks, bluewing,. Verder jaagt men op papegaaien en snipjes. Wat de zoogdieren betreft, jaagt men vooral op herten ( strandhert ) en kapuwa’s.

 

III.             Bijenteelt

 

De parwabomen hebben veel nectar, die door honingbijen in honing wordt omgezet.

Momenteel is er helaas niemand in het Bigi Pan Bijzonder Beheersgebied die aan

bijenteelt doet. De vroegere imkers zijn naar een ander gebied verhuisd, waarschijnlijk

omdat het parwabos daar gemakkelijk bereikbaar is.

 

IV.              Toerisme ( Recreatie )

 

De grote vogelrijkdommen van het estuariene gebied vormen een attractie voor toeristen. vooral gespecialiseerde groepen zoals “ birdwatchers “ kunnen hier hun hart ophalen.

Van deze mogelijkheid wordt momenteel in het Bigi Pan Bijzonder Beheersgebied echter

nog te weinig gebruik gemaakt. Slechts enkele keren wordt het Bijzonder Beheersgebied

door toeristen bezocht. Gezien de grote potentie van het Bijzonder Beheersgebied voor het toerisme zal dit verder moeten worden ontwikkeld. De Stichting Natuurbehoud

Suriname ( STINASU) met een van haar doelstellingen het bevorderen van het

natuurtoerisme naar de natuurreservaten, zal hierbij een voorhoede rol moeten spelen.

 

V.                 Onderzoek

 

De aanwezigheid van grote aantallen vogels in het estuariene gebied maakt het uitvoeren

van wetenschappelijk onderzoek zeer aantrekkelijk. Niet alleen onderzoek aan de vogels zelf, maar ook onderzoek naar de relatie tussen vogels en van het estuariene gebied, dus ook van het Bigi Pan Bijzonder Beheersgebied, te komen. Een dergelijk onderzoek kan

bijvoorbeeld belangrijk zijn voor de jacht o.a. voor het vaststellen van de juiste jachtseizoenen.

 

VI.              Milieuhygiene

 

Het vermogen van het estuariene gebied om afvalstoffen op te nemen en zelf tot bruikbare stiffen te verwerken, maakt het mogelijk dat er menselijk afval

(van o.a. beerputten) kan worden gestort zonder schade aan het gebied toe te brengen.

In Nickerie gebeurt het lozen van dit afval in het Nickerie rivier bij de sluis te Hazzard.

Tot nu toe zijn er geen schadelijke neveneffecten waargenomen.

 

VII.           Kustbescherming

 

Langs de gehele kust komen mangrovebossen voor. Deze bossen vormen een natuurlijke

zeewering en beschermen de lust tegen afslag dat door golfslag uit zee veroorzaakt wordt. Wanneer men deze bossen verwijdert, zal een kunstmatige dam of dijk gebouwd

en onderhouden moeten worden, hetgeen veel geld gaat kosten. Ga maar na hoe vaak de

zeedijk van Nieuw Nickerie door de zee kapot wordt geslagen en hoeveel geld het niet

kost om deze telkens weer te repareren. Hetzelfde geldt ook voor de dijk van Totness in Coronie. Door de mangrovebomen wordt de kust kosteloos beschermd.

 

Mangrovebossen hebben nog een andere belangrijke functie. Ze vervullen namelijk een

essentiële rol in het voortbestaan van vele soorten watervogles, doordat ze aan deze vogels geschikte rust- en broedplaats verschaffen. De rode ibis, de kleine zilverreiger,

de blauwe reiger en de dikkop maken vooral in deze bossen hun nest.

 

Tijdens een kustvlucht die onlangs is uitgevoerd, zijn in het Bigi Pan Bijzonder

Beheersgebied 5 vogelkolonies waargenomen nl. 1 broedplaats van blauwe reigers,

3 rust- en broedplaats van de kleine zilverreigers en 1 broedplaats van rode ibissen.

Deze rust- en broedplaatsen veranderen geregeld van plaats omdat vooral jong parwabos

hiervoor wordt gekozen.

 

Mangrovebossen verschaffen ook hout aan vissers voor het roken van vis. Vissers kappen er ook stokken om hun visnetten aan te bevestigen en ook het maken van verschoeiingen.

Het hout is erg duurzaam.

 

Het Bigi Pan Bijzonder Beheersgebied is internationaal erkend

 

Vanwege het grote vogelrijkdom en het feit dat honderdduizenden trekvogels het

Bigi Pan Bijzonder Beheersgebied als hun voedselgebied gebruiken, is dit areaal, samen

met de natuurreservaten Coppenamemonding en Wia Wia, op 4 maart 1989 opgenomen

in het “ Western Hemisphere Shorebird Reserve Network “. Dit is een netwerk van gebieden op het westelijke halfrond die door de migrerende watervogels (zoals snipjes)

als broedplaats of als voedselplaats worden gebruikt.

Op de zelfde datum, ook samen met de natuurreservaten Coppenamemonding en

Wia Wia, is het Bijzonder Beheersgebied ook als tweelingsreservaat verbonden

(“ getwind “) met de Shepody Bay in de provincie New Brunswick in Canada.

Het Bigi Pan Bijzonder Beheersgebied heeft dus internationale erkenning gekregen.

Het voordeel hiervan is dat men gemakkelijker buitenlandse fondsen kan krijgen voor

projecten die gericht zijn op de bescherming en behoud van het gebied.

 

Het Bigi Pan Bijzonder Beheersgebied wordt bedreigd

 

Het Bigi Pan Bijzonder Beheersgebied is niet zonder gevaren. Er vinden activiteiten in en

rondom het Bijzonder Beheersgebied plaats die het goed ecologisch functioneren van het

gebied in gevaar kunnen brengen. Van activiteiten die in het verleden hebben plaats gehad, zijn de negatieve effecten nu nog te zien.

 

Activiteiten die een negatieve invloed hebben zijn :

 

1.                  Rijstbouw

Op grote schaal wordt er zowel binnen het Bijzonder Beheersgebied als in het omringende land rijst verbouwd en vindt er nog steeds uitbreiding van rijstarealen plaats

legaal, maar soms ook illegaal.

 

Rijstbouw kan voor het Bijzonder Beheersgebied een gevaar vormen, omdat er :

 

a.                   voor de rijstbouw veel zoetwater nodig is, hetgeen van het Bijzonder

Beheersgebied wordt onttrokken. We hebben eerder gezien dat zoetwater in

Voldoende mate naar het estuariene gebied moet kunnen toestromen wil een

estuarien gebied goed functioneren. Wanneer hieraan niet wordt voldaan, dan zal ook niet het  juiste milieu in stand kunnen blijven en zal een goed functioneren niet

mogelijk zijn.

 

b.                  giftige stoffen (bestrijdingsmiddelen) worden gebruikt die als ze het

Bijzonder Beheersgebied binnen komen, daar grote schade kunnen aanrichten.

Deze stoffen kunnen bij bespuiting vanuit de lucht of met irrigatiewater het gebied binnen komen. Deze giftige stoffen doden allerlei organismen en kunnen zo het natuurlijk evenwicht verstoren dus ook het goed functioneren.

 

c.                   ook meststoffen in het Bijzonder Beheersgebied kunnen binnenkomen. Meststoffen kunnen leiden tot algenbloei, d.i. massale bloei van algen. Door deze

bloei wordt veel zuurstof  gebruikt waardoor er een tekort aan zuurstof in het water ontstaat. Dit verschijnsel noemt men met een vreemd woord “eutroficatie”.

Ook hierdoor kan het evenwicht worden verstoord en dus ook het goed functioneren.

 

2.                  Wegaanleg

 

Het weggedeelte tussen Burnside en Wageningen (ongeveer 32 km lang en aangelegd in 1964) is dwars door het estuariene gebied gebouwd, zonder dat men eerst onderzoek heeft gedaan welke gevolgen deze weg op dit gebied zou hebben. De weg blokkeert de

vrije toevoer van zoetwater naar het Bigi Pan Bijzonder Beheersgebied. Het gedeelte ten

noorden van de weg is daarom nu zouter geworden en de oorspronkelijke flora en fauna

is verdwenen. Er zijn open pannen ontstaan en hoge delen raken begroeid met de zout-

verdragende parwa. Ook zijn de zoetwater vissen als pataka, snoek en krobia vrijwel

verdwenen. Hier heeft een stuk vernieling van het Bigi Pan Bijzonder Beheersgebied

plaats gevonden, dat een verlies aan inkomsten van een groot aantal mensen te gevolge

heeft gehad.

 

Om het Bijzonder Beheersgebied enigszins te herstellen heeft men bij de reeconditionering van dit weggedeelte in 1993 een aantal duikers onder de weg geplaatst om weer zoetwater

naar het gebied te laten stromen.. Het is te hopen dat het Bijzonder Beheersgebied zich na

enkele jaren volledig zal herstellen. Bij sommige mensen blijft echter de vraag of dit

inderdaad zal gebeuren.

 

Onze bijdrage tot behoud van het Bigi Pan Bijzonder Beheersgebied

 

We hebben gezien dat het estuariene gebied, dus ook het Bigi Pan Bijzonder Beheersgebied, een aantal belangrijke functies vervult.

Een van deze functies, die voor de mens belangrijk is, is de productie van eiwitten in de

Vorm van vis, garnalen, krabben, vogelszoogdieren. Ook wordt er veel honing geproduceerd. Een groot aantal personen vindt hun bestaan in de visserij.

Vis wordt niet alleen voor lokaal gebruik gevangen, maar wordt ook geëxporteerd.

Het Bigi Pan Bijzonder Beheersgebied speelt dus een belangrijke rol in de economische

ontwikkeling van het land en ook in het sociaal-culturele leven van de lokale bevolking.

 

We hebben verder gezien dat het estuariene gebied, dus ook het Bijzonder Beheersgebied, deze functies slechts zal kunnen vervullen als er geen verstoringen

optreden, m.a.w. wanneer het gebied zo veel mogelijk in haar natuurlijke staat behouden

blijft.

 

We leren ook dat het Bigi Pan Bijzonder Beheersgebied aan veel gevaren bloot staat.

Het wordt vooral bedreigd door de uitbreidende rijstbouw. Vernietiging van het Bigi Pan

Bijzonder Beheersgebied zal betekenen: achteruitgang of vernietiging van de vis- en de

Garnalenvangst in het Bijzonder Beheersgebied en op zee.

 

We moeten beseffen dat omzetting van het estuariene gebied tot rijstkanaal een korte

Termijn belang dient en dat slechts een heel klein deel van de bevolking er direct profijt

van heeft. Wanneer het estuariene gebied intact gehouden wordt, wordt lange termijn

belang gediend. Men kan tot in lengte van dagen aan vis- en garnalenvangst doen, zonder

dat men een cent hoeft te stoppen in de voeding van de vis end de garnalen.

Deze worden als het ware gratis aan ons geleverd.

 

Hoe kunnen we het Bigi Pan Bijzonder Beheersgebied veilig stellen

 

1.                  Er moeten geen uitbreiding van rijstarealen meer plaats vinden binnen het

Bijzonder Beheersgebied

 

2.         Er moeten ook geen rijstarealen komen in een strook van minstens 2km breedte ten  zuiden van het weggedeelte Burnside-Wageningen. Deze strook moet dienen

als reservoir van zoetwater ten behoeve van het Bijzonder Beheersgebied.

 

3.                  Er moet geen lozing van irrigatiewater naar het Bijzonder Beheersgebied plaats

Vinden. Irrigatie kan giftige stoffen bevatten.

 

4.                  Er moet geen storting van grote hoeveelheden menselijke afval ineen in het

Bijzonder Beheersgebied plaats vinden.

 

5.                  De vrije toevoer van zoet water naar het Bijzonder Beheersgebied moet rijkelijk

plaats kunnen vinden.